Budzet - Wydatki


Podstawą realizacji zadań postawionych przed jednostką jaką jest Pałac Młodzieży jest plan finansowo-rzeczowy sporządzony na cały rok i zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną z wprowadzonymi zmianami w ciągu roku obrotowego.

Przyznane środki budżetowe wydatkowane zgodnie są z zatwierdzonym planem w ramach tzw. klasyfikacji budżetowej, czyli jednolitego systemu symboli cyfrowych i nazw stosowanych do określenia jednorodnych wydatków budżetowych według ustalonych kryteriów. Wydatki budżetowe PM klasyfikowane są według działów i rozdziałów, które określają rodzaj finansowanej działalności i paragrafów. Jednostka może zaciągać zobowiązania płatne w danym roku kalendarzowym tylko do wyskości kwot ujętych i zatrwierdzonych w planie budżetowym. Finansowanie działalności PM odbywa się ze środków otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego, którym jest Urząd Miejski. Srodki wpływaja na rachunek bankowy jednostki, z którego dokonywane są bieżące opłaty zgodnie z planem finansowym. Ujęte w planie, a nie zrealizowane wydatki wygasają z upływem roku, a środki nie wydatkowane podlegają zwrotowi do Urzędu Miejskiego. Księgowanie wydatków budżetowych następuje na podstawie dokumentów bankowych.

W obrębie posiadanego przez jednostkę Budżetu mogą być dokonywane przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków za zgodą jednostki nadrzędnej.

Dokonywanie wydatków większych niż planowane lub przekazane środki budżetowe stanowi naruszenie dyscypliny budżetowej (art. 138 ustawy o Finansach Publicznych).

Sprawozdanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

  1. Wydatki bieżące ogółem – plan 4.208.958 zł, wykonanie 4.167.303,4  zł.                                                                  
Paragraf   Rozdział    Rozdział      Rozdział
 

85407

85446

85495

§ 3020

5.081,87

-

350,24

§ 3040

32.625,00

 

-

§ 4010

810.035,96

-

183.879,25

§ 4040

50.394,78

-

13.754,33

§ 4110

424.427,19

-

30.196,16

§ 4120

39.528,82

-

3.403,96

§ 4140

75.757,00

-

6.000,00

§ 4170

-

-

11.110,00

§ 4190

-

-

14.649,79

§ 4210

64.570,27

-

23.080,57

§ 4240

59.368,11

-

12.361,50

§ 4260

163.558,54

-

26.210,80

§ 4270

5.787,85

-

67.545,09

§ 4280

1.676,00

-

-

§ 4300

38.462,99

7.700,00

72.693,03

§ 4360

2.284,39

-

389,46

§ 4410

-

1.075,00

1.730,50

§ 4440

133.213,00

-

5.366,00

§ 4430

-

-

82,00

§ 4700

2.866,00

9.111,80

75,00

§ 4710

2.278,08

-

1.224,88

§ 4790

1.643.128,73

-

-

§ 4800

119.770,00

-

-

Razem

3 675 314,04

17.886,80

474 102,56

 

 

 

Wytworzył:
Renata Sajewicz
Udostępnił:
Nawrocka Ewa
(2003-11-18 12:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Hełminiak-Surdyk
(2024-01-18 13:21:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki