Deklaracja dostępności

Pałac Młodzieży w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 2006 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- występują dokumenty w formacie PDF, które nie są dokumentami edytowalnymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Kaczmarek , artur.kaczmarek@pm.koszalin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 348 05 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
  • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
  • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Pałac Młodzieży , 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2.
Placówka wyposażona jest w cztery wejścia. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane jest wejście do budynku od strony podwórka, które wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich Budynek wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych z poziomu wysokiego parteru do poziomu III piętra. Korytarze oraz wejścia do sal, pracowni oraz pomieszczeń administracji dostępne dla niepełnosprawnych bez barier poziomych. Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Pałacu Młodzieży w Koszalinie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaczmarek Artur
(2020-09-24 10:17:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczmarek Artur
(2020-09-24 10:42:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki