Budzet - Sprawozdania

Pałac Młodzieży jako jednostka budżetowa  sporządza sprawozdania finansowe, zwane „bilansem” na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) to jest na dzień 31 grudnia.
Jest to bilans jednostkowy sporządzony na podstawie własnych ksiąg rachunkowych. Bilans sporządzany jest według określonego wzoru, sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe. Bilans jednostki podpisuje dyrektor jednostki i główny księgowy. Dyrektor jednostki budżetowej składa bilans dysponentom środków budżetu wyższego stopnia do 31 marca roku następnego.
PM zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.04.1999 r. zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z wydatków i dochodów na druku Rb 27S i Rb 28S. Sprawozdanie to tworzone jest za każdy miesiąc do 10-go następnego miesiąca i przekazane do jednostki nadrzędnej.
Sprawozdanie Rb 27S i 28S tworzone jest w programie komputerowym SJo Bestia.  Jednostki zobowiązane są do sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją księgową.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023

Dochody, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

Dział 758 , rozdział 75814:

- § 092 - plan 200,00 zł,  wykonanie 920,07 zł

- § 097 – plan 500 zł, wykonanie  1.288,20 zł

Dział 854 , rozdział 85407:

- § 075  - plan 10.000 zł, wykonanie 8.226,51 zł

- § 083 – plan 6.100 zł, wykonanie    6.032,52 zł

- § 096 – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł

Wydatki, zrealizowane w omawianym okresie, prezentują się następująco:

  1. Wydatki bieżące ogółem – plan 4.208.958 zł, wykonanie 4.167.303,4  zł.

                          

Wytworzył:
Renata Sajewicz
Udostępnił:
Nawrocka Ewa
(2003-11-18 12:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Hełminiak-Surdyk
(2024-01-18 13:18:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki